فضای مناسب برای تردمیل :

برای قرار دادن تردمیل در منزل یا باشگاه موارد زیر را مورد توجه قرار دهید :

1- سطح زیر دستگاه صاف و تراز باشد

2- از قرار دادن کفپوش هایی با پرز ضخیم که مانع حرکت چرخ میشود، خودداری گردد

3-  سیم کشی منزل خود با قدرت تحمل آمپر مصرفی دستگاه  چک و کنترل شود

4- اتصال سیم ارت مهیا باشد.

5- از قرار دادن وسایل تیز و شکننده در اطراف دستگاه خودداری نمایید.

6- حداقل فاصله آزاد 1.5 متر از قسمت انتهایی دستگاه در نظر پرفته شود.